دفتر مرکزی:

خوزستان - اهواز - ملی راه - خیابان مرجان 

تلفن تماس:

061-34441331

0916-6365029

ایمیل مجموعه:

mehreganahvaz@gmail.com